on 18 Abril 2022

Datas: 12/05/2022 - 28/09/2022

Horario: Luns a venres de 8.30 a 14.30 horas

Inscríbete: 981 983 531/ 981 980 688

 

on 18 Abril 2022

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: 638 horas

Datas: 18/04/2022-30/09/2022

Horario: Luns a venres de 8.30 a 14.30 horas

Inscricións: 981 983 531/ 981 980 688

on 18 Abril 2022

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2022, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca para o ano 2022 en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG650A)

Esta resolución ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2022, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Poderá participar nesta convocatoria o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: Estar matriculado no curso 2021/22 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberán nomear un representante ou apoderado único co poder suficiente para cumprir as obrigas que como beneficiaria lle corresponden á agrupación.

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

1. Modalidade A: ciclos de grao superior.

– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

– Asesoramento técnico do Igape.

– Dotación económica: 1º premio: 3.000 €.

2º premio: 2.000 €. 3º premio: 1.000 €.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio.

– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

– Asesoramento técnico do Igape.

– Dotación económica: 1º premio: 3.000 €. 2º premio: 2.000 €. 3º premio: 1.000 €

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220411/AnuncioO92-310322-0001_gl.pdf

 

on 18 Abril 2022

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan para o ano 2022 as probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada (códigos de procedemento IF312A e IF312B).

No ano 2022, as persoas interesadas dispoñerán de ata dous chamamentos para a realización do correspondente exame, no segundo e terceiro cuadrimestres do ano, respectivamente, sempre que a propia evolución da situación sanitaria derivada da COVID-19 o permita. Os exercicios terán lugar nos períodos abranguidos entre:

– Primeiro período: entre o 18 de maio e o 31 de xullo de 2022, para aqueles aspirantes que soliciten realizar o exame nas datas comprendidas entre o día da apertura do prazo para presentar a solicitude, que será a partir do seguinte ao de publicación desta resolución, e o 2 de maio de 2022.

– Segundo período: entre o 1 de outubro e o 31 de decembro de 2022, para aquelas persoas aspirantes que soliciten realizar o exame nas datas comprendidas entre o día 3 de maio e o 1 de setembro de 2022.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Dirección Xeral de Mobilidade, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Dirección Xeral (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/ mobilidade), sección de formación.

b) O teléfono 881 99 50 53 da devandita dirección xeral.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220413/AnuncioG0533-070422-0001_gl.pdf

on 08 Abril 2022

Edición de vídeo básica: a nova función de Canva

Cando: Martes 12 de abril de 12:00 a 13:00 horas

INSCRIBETE

Ferramentas de Google para a promoción de negocios locais

Cando: Mércores 13 de abril de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

Infoprodutos: que son e como crealos

Cando: Mércores 13 de abril de 17:30 a 19:00 horas

INSCRÍBETE

on 08 Abril 2022

EN QUÉ CONSISTE?

Programa de emprego e autoemprego para para mozos/as menores de 30 anos das provincias de PONTEVEDRA E OURENSE.

ONDE TES TODA A INFORMACIÓN?

https://emprego.xunta.gal/intranetorn/arquivos/yoemprendogalicia.pdf

PREFIRES ATENCIÓN DIRECTA E PERSOAL?

Tel. 988 391 515 - 687 934 671