on 24 Xaneiro 2024

AGACA lanza un novo ciclo de xornadas en liña gratuítas que se centrarán en 12 oportunidades de negocio que se poden desenvolver no rural galego, que contarán con relatorios de persoas expertas en cada unha delas.

O 8 de febreiro será xornada inaugural, dedicada á produción do té galego, de 09:30 a 14:30 horas.

Ligazóns: https://agaca.coop/gl/ag_curso/te/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnTONq5UwJY-V_MmVQRgeAuO0xSkWh62oMfYA-W1qWap8U8A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

on 23 Xaneiro 2024

Persoas destinatarias e requisitos. Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da súa solicitude:

 1. Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.
 2. Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
 3. Non estar traballando por conta propia nin allea.
 4. Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG e estará aberto ata o día 30 de setembro de 2024, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario disponible.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 1. Autorización temporal para conducir expedida pola Dirección Xeral de Tráfico, no caso de que a persoa solicitante teña aprobado o/s carné/s obxecto da solicitude pero o documento aínda non fose expedido. Esta xustificación debe conter a data de obtención do permiso, que debe estar no intervalo recollido no artigo 5.d).
 2. O/s certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima exixida no artigo 5, no caso de que a última variación padroal sexa inferior a 1 ano.

Xustificación

 1. As persoas beneficiarias deberán achegar, no prazo de 10 días hábiles contados a partir da notificación da resolución, a seguinte documentación:
 • a) A declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes (anexo III).
 • b) As certificacións de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

       2. A xustificación da suma a prezo global establecida no artigo 3 realizarase en función da xustificación da obtención do/s permiso/s de condución obxecto da solicitude, que se exixe como requisito das persoas solicitantes no artigo 5.d).

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0657-030124-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A

 

Información sobre a convocatoria. Axudas permisos de conducir clases B, C e D

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro

15781 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 99 90 25, 881 99 93 14, 981 54 52 93

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa de Ramón Piñeiro, 17-19

15701 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 99 76 05, 881 99 76 06, 881 99 76 08,
881 99 76 07

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial da Coruña. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Espazo Amizar, r/ Gregorio Hernández, 2-4

15011 A Coruña

Teléfonos: 881 88 12 38, 881 88 12 40

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Lugo. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Rolda da Muralla, 70

27071 Lugo

Teléfonos: 982 29 42 24, 982 29 45 99, 982 29 49 23

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Ourense. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Celso Emilio Ferreiro, 27

32004 Ourense

Teléfonos: 988 38 61 17, 988 38 61 18

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Vigo. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Praza da Estrela, s/n, 1º andar,

36201 Vigo

Teléfonos: 986 81 70 78, 986 81 70 79, 986 81 72 98

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

on 23 Xaneiro 2024

Data e lugar de realización da proba

 1. A proba realizarase en Santiago de Compostela o día 26 de abril de 2024 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
 2. Cando o número de persoas matriculadas exceda a capacidade dos espazos dispoñibles para realizar a proba no IES San Clemente, a Dirección Xeral de Formación Profesional establecerá outro centro ou centros nos cales os aspirantes realizarán a proba.

Modalidades

 1. A proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
 2. Non obstante o anterior, poderanse inscribir na proba, e titular pola modalidade de Artes, as persoas que estean en condicións de validar o segundo exercicio conforme o establecido na segunda parte do anexo III da presente resolución.

Requisitos que deben reunir as persoas aspirantes

 1. Poderán participar nesta proba as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
 • Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2024.
 • Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos.
 • Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2023/24.

       2. O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria da proba e dos posibles resultados académicos obtidos nela.

O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na proba será do 15 ao 28 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0655-050124-0002_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED534A&ano=2022&numpub=1

on 19 Xaneiro 2024

Ciberseguridade, que é o malware

Cando: Luns, 22 de xaneiro de 10:00 a 11:00

Inscríbete

Demostración de Solucións Tecnolóxicas para o Sector Comercio

Cando: Martes, 23 de xaneiro de 10:00 a 11:30

Inscríbete

   

Márketing sostible

 

Cando: Mércores, 24 de xaneiro de 12:00 a 13:00

Inscríbete

   

Infraestrutura dixital. Canto custa enviar un WhatsApp?

 

Cando: Xoves, 25 de xaneiro de 11:00 a 12:30

Inscríbete

on 12 Xaneiro 2024

Ciberseguridade, o que non se ve da navegación na internet

Cando: Luns,15 de xaneiro de 10:00 a 11:00

Inscríbete

Audio márketing: crea e diferénciate da competencia cos podcast

Cando: Martes,16 de xaneiro de 17:00 a 18:00

Inscríbete

   

Como crear o teu blog turístico

 

Cando: Mércores, 17 de xaneiro de 10:00 a 11:00

Inscríbete

   

Growth Márketing: estratexias para un crecemento sostible do teu negocio

 

Cando: Xoves, 18 de xaneiro de 12:00 a 13:00

Inscríbete

on 12 Xaneiro 2024

Matrícula ata o 26 de xaneiro!

Dispoñible na Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

En horario de mañá ou tarde.

Grupos reducidos.

Información e matrícula: https://www.faxpg.es/cursos-presenciales-lse-a1-2024-es.html