MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CONVOCA AXUDAS A PROXECTOS DE I+D+I NO ÁMBITO DA INDUSTRIA CONECTADA 4.0

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO Orde ICT/713/2021, do 29 de xuño, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da industria conectada 4.0. (Activo_Financiamento).


Beneficiarios/as
1. Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as sociedades con personalidade xurídica propia, legalmente constituídas en España e debidamente rexistradas no rexistro correspondente, con independencia do seu tamaño, que desenvolvan unha actividade industrial e que non formen parte do sector público. Para estes efectos considerarase sector público, as entidades enumeradas no artigo 2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, así como aquelas sociedades mercantís en cuxo capital social a participación, directa ou indirecta, do sector público sexa superior ao 50 por 100, ou nos casos en que sen superar esa porcentaxe, atópese respecto das referidas entidades no suposto previsto no artigo 42 do Real Decreto do 22 de agosto de 1885, polo que se publica o Código de Comercio. Entenderase que o solicitante desenvolve unha actividade industrial se as actividades para as que solicita axuda financeira encádranse nas actividades incluídas no anexo I desta Orde, e desenvolveu ditas actividades polo menos durante un período de tres anos contados ata a data de fin de prazo de solicitude. Se a empresa solicitante fose resultado da escisión doutra empresa, computarase tamén o tempo de desenvolvemento das devanditas actividades dentro da empresa matriz, sempre que a empresa solicitante continúe co desenvolvemento das devanditas actividades.
 
2. No caso de solicitudes presentadas á liña Activa-Pemes, só poderán acollerse sociedades mercantís que cumpran a definición de peme establecida no anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, ou normativa que o substitúa.