MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL DESTINA AXUDAS POR VALOR DE 51 MILLÓNS DE EUROS PARA POTENCIAR O EMPRENDEMENTO DIXITAL FEMININO (FONDOS EUROPEOS)

Obxectivo
 
Apoiar e impulsar, a través do financiamento, proxectos de emprendemento dixital feminino e reducir a brecha de xénero existente neste ámbito.
 
Empresas beneficiarias
 
Poderán obter os préstamos participativos as pequenas e medianas empresas emerxentes ou en crecemento nas que unha ou varias mulleres ostenten unha posición relevante de liderado ou de poder dentro de sociedade: no accionariado, no órgano de administración ou formando parte do equipo directivo.
 
Esta liña está dirixida tanto a empresas de nova creación como a aquelas que estean a considerar un proxecto de consolidación, crecemento ou internacionalización.
 
Requisitos
 
  • Domicilio social en España.
  • Ser unha peme, conforme á definición da Unión Europea.
  • Ter personalidade xurídica propia, independente da dos socios ou partícipes.
  • O proxecto empresarial ha de demostrar a súa viabilidade técnica e económica, e presentar un modelo de negocio innovador, novo ou con claras vantaxes competitivas.
  • A empresa prestataria deberá cofinanciar as necesidades financeiras asociadas ao proxecto empresarial.
  • Os fondos propios da sociedade serán equivalentes, como mínimo, á contía do préstamo. A empresa que solicite un préstamo Enisa deberá mostrar unha estrutura financeira equilibrada e profesionalidade na súa xestión.
  • Deberán presentarse as contas do último exercicio pechado, que serían depositadas no Rexistro Mercantil ou noutro rexistro público que proceda.
  • A empresa que reciba un préstamo Enisa, por un importe superior a 300.000 €, deberá ter auditados externamente os estados financeiros do último exercicio pechado.
  • Quedan excluídas as empresas cuxa actividade corresponda aos sectores inmobiliario e financeiro. 
Condicións
 
Importe mínimo do préstamo: 25 000 €.
Importe máximo do préstamo: 1 500 000 €.
Para a determinación do importe valorarase, entre outros factores, a contía de fondos propios e a estrutura financeira da sociedade.
 
O tipo de interese aplicarase en dous tramos:
- Primeiro tramo: euribor + 3,75 %
- Segundo tramo: aplicamos un interese variable en función da rendibilidade financeira da túa empresa, cun límite máximo establecido entre o 3 % e o 8 %, de acordo coa cualificación ( rating) da operación. Comisión de apertura: 0,5 %.
 
Vencemento: máximo, 9 anos.
Carencia de principal: máximo, 7 anos.
Comisión por amortización anticipada: equivalente ao importe que o préstamo devindicase en concepto de segundo tramo de intereses se o préstamo amortizouse nos prazos acordados e o segundo tramo de interese liquidouse ao tipo máximo, deducindo os intereses de segundo tramo devindicados ata a data de amortización anticipada.
Comisión de vencemento anticipado por cambio no accionariado: No caso de cambio na maioría de control da empresa prestataria e/ou de transmisión global por calquera título dos activos da empresa prestataria, establécese a opción a favor de ENISA de declarar o vencemento anticipado do préstamo.
No caso de exercer a devandita opción, establecerase unha penalización por vencemento anticipado, equivalente ao importe que o préstamo devindicase en concepto de segundo tramo de intereses -se o préstamo amortizouse nos prazos acordados e o segundo tramo de interese liquidouse ao tipo máximo-, deducindo os intereses de segundo tramo devindicados ata a data de vencemento anticipado.
 
A amortización de intereses e principal é trimestral.
 
Para a concesión do préstamo non se esixirán garantías adicionais ás do propio proxecto empresarial.