CONSELLERIA DE MEDIO RURAL CONVOCA AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN SISTEMAS DE XESTIÓN DE ESTERCOS EN GANDARÍA, Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DE INVERNADOIROS, AOS INVESTIMENTOS EN EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES E Á APLICACIÓN DE AGRIC

Consellería do Medio Rural

ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandaría, á transformación integral e modernización de invernadoiros, aos investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables e á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406D, MR406E, MR406F e MR406G), no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

En función do tipo de axuda solicitada, as seguintes persoas poderán ser beneficiarias:

a) Axudas a investimentos nos sistemas de xestión de estercos en gandaría (código de procedemento MR406D).

i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares de explotacións gandeiras sempre que teñan a consideración de pemes.

ii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, e calquera organización ou asociación de produtores recoñecida pola autoridade competente, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación sempre que teñan a consideración de pemes.

iii. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada, sempre que as actuacións se destinen a un uso en común e redunden en beneficio de explotacións gandeiras concretas que teñan a consideración de pemes, cuxos titulares darían o seu consentimento para que os devanditos entes soliciten a axuda.

iv. Centros xestores de estercos sempre que teñan a consideración de pemes.

b) Axudas destinadas a investimentos en transformación integral e modernización de invernadoiros (código de procedemento MR406F).

i. Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada, produtoras de hortalizas ou flor cortada ou planta ornamental baixo invernadoiro, que sexan titulares dunha explotación agrícola.

ii. Cando se trate de investimentos colectivos, persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación e calquera organización de produtores de froitas e hortalizas, cooperativa ou sociedade agraria de transformación recoñecida pola autoridade competente cuxos membros son titulares dunha explotación agraria de produción de hortalizas ou flor cortada ou planta ornamental baixo invernadoiro.

c) Axudas destinadas a investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovables (biogás e biomasa agrícola) (código de procedemento MR406G).

i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares dunha explotación agrícola ou gandeira.

ii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación e calquera organización ou asociación de produtores recoñecida pola autoridade competente, cuxos membros sexan titulares dunha explotación agrícola ou gandeira.

iii. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada, sempre que as actuacións se destinen a un uso en común e redunden en beneficio de explotacións agrícolas e gandeiras concretas, que darían o seu consentimento para que os devanditos entes soliciten a axuda.

d) Axudas destinadas a agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro (código de procedemento MR406E).

i. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, que sexan titulares de explotacións gandeiras e/ou agrícolas sempre que teñan a consideración de pemes.

ii. Persoas físicas ou xurídicas que presten servizos agrarios, entendendo por tales quen desenvolva actividades económicas rexistradas na epígrafe 911, no 912 ou no 851 no imposto de actividades económicas sempre que teña a consideración de pemes.

iii. Cando se trate de investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, ou sen personalidade propia de acordo cos termos previstos no artigo 67.2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, que integren un mínimo de cinco titulares de explotación sempre que teñan a consideración de pemes, e calquera organización ou asociación de produtores recoñecida pola autoridade competente cuxos membros sexan titulares dunha explotación agrícola e/ou gandeira.

iv. Consorcios ou outra forma de colaboración público-privada, sempre que os proxectos de investimento se destinen a un uso en común e redunden en beneficio de explotacións concretas que teñan a consideración de pemes, cuxos titulares darían o seu consentimento para que os devanditos entes soliciten a axuda.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0004_gl.pdf