MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CONVOCA SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO "PLAN DE MODERNIZACIÓN DA MÁQUINA FERRAMENTA" DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Orde ICT/1090/2021, do 1 de outubro, pola que se establecen as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2021 de concesión de subvencións correspondentes ao «Plan de modernización da máquina ferramenta» das pequenas e medianas empresas.

Mediante esta orde establécense as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente ao exercicio 2021, das subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar a realización de investimentos na adquisición de novas máquinas ferramenta que formen parte do proceso produtivo das pequenas e medianas empresa (en diante PEMES) industriais e que contribúan á súa modernización.
 
O ámbito xeográfico dos investimentos obxecto de axuda será a totalidade do territorio nacional. 
 
Esta orde só será de aplicación para as axudas concedidas ata o 31 de decembro de 2021.
 
Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as PEMES definidas segundo o establecido no Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado
 
Terán o carácter de investimentos subvencionables conforme as normas establecidas nesta orde, os investimentos realizados en territorio nacional para a adquisición de máquinas ferramenta para a súa incorporación ao proceso produtivo e que cumpran algunha das seguintes condicións: a) supoñan a ampliación da capacidade produtiva dun establecemento existente;
b) supoñan a diversificación da produción dun establecemento existente en novos produtos adicionais; ou
c) impliquen un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente
 
Considéranse elexibles dentro de marco indicado no artigo 3 desta orde, os investimentos na adquisición das seguintes tipoloxías de máquina ferramenta de arranque de labra, de deformación metálica e traballo de chapa, ou de máquinas e equipos industriais de fabricación aditiva.
a) Tornos.
b) Fresadoras.
c) Mandrinadoras.
d) Trades.
e) Roscadoras.
f) Rectificadoras.
g) Afiadoras, pulidoras e amoladoras.
h) Centros de mecanizado.
i) Máquinas especiais e máquinas transfer compostas de unidades de mecanizado.
j) Brochadoras.
k) Máquinas de electro-erosión.
l) Máquinas de centrar e refrentar.
m) Prensas mecánicas.
n) Prensas hidráulicas/pneumáticas. ou) Servoprensas.
p) Punzonadoras.
q) Sistemas de automatización industrial asociados a máquina-ferramenta.
r) Equipos independentes de inspección e medición de pezas mecanizadas.
s) Talladoras/Máquinas de roscado.
t) Equilibradoras.
ou) Máquinas para o conformado por encintado de pezas de composites.
v) Paneladoras para o traballo da chapa.
x) Serras.
e) Biseladoras.
z) Mortajadoras.
aa) Liñas de corte con prensa, láser, chorro de auga, gas ou ultrasóns.
ab) Máquinas para o traballo de barras, perfís e tubos.
ac) Máquinas para fabricación e control de parafusos e pernos.
ad) Máquinas para gravar, marcar e/ou puntear.
ae) Remachadoras.
af) Granalladoras.
ag) Equipos e sistemas industriais para a fabricación aditiva.