MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2023 CONVOCA AXUDAS DESTINADAS A ENTIDADES DE PROTECCIÓN ANIMAL

MINISTERIO DE DEREITOS SOCIAIS E AXENDA 2030

Orde DSA/1045/2021, do 28 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a entidades de protección animal.

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades de protección animal sen ánimo de lucro legalmente constituídas, non pertencentes ao sector público, de nacionalidade española e con residencia fiscal en España, cuxos estatutos establezan como fin principal, a protección e defensa dos animais, e que cumpran os requisitos establecidos na Lei 38/2003, do 17 de novembro, así como no seu Regulamento de desenvolvemento..

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-16021.pdf