XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS DIRIXIDAS ÁS AXENCIAS DE VIAXES

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe para mantemento do establecemento, e se anuncia a súa segunda convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983F).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021.

En concreto serán subvencionables:

– Os gastos derivados do alugueiro dos locais nos que se desenvolve a actividade da empresa.

– Os gastos derivados dos préstamos hipotecarios sobre os locais nos que se desenvolve a actividade da empresa.

O importe da subvención será do 90 % para un gasto subvencionable de ata 10.000,00 euros. Cando o gasto subvencionable supere esta cantidade, o importe da subvención será do 80 %.

Poderán ser beneficiarios das subvencións, as axencias de viaxes, entendendo por tales as empresas turísticas descritas no artigo 83 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, tanto na súa categoría de grosistas, retallistas e grosistas-retallistas, que teñan o seu domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.

As entidades solicitantes deberán estar inscritas no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

As entidades solicitantes deberán manter a súa operatividade durante todo o exercicio do ano 2021 na modalidade de atención ao público correspondente á súa clasificación. Esta atención poderá ser de carácter presencial, telefónica ou telemática. A Administración autonómica poderá requirir a documentación que considere pertinente que acredite esta circunstancia.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210910/AnuncioG0256-030921-0001_gl.pdf