XUNTA DE GALICIA CONVOCA PARA A SELECCIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS E PERSOAS TRABALLDORAS AUTÓNOMAS ÁS CALES SE PRESTARÁN SERVIZOS DO PROGRAMA RESPONSABILÍZATE

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021 pola que se dá publicidade das bases reguladoras e da convocatoria para a selección de pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas ás cales se prestarán servizos do programa Responsabilízate (terceira edición) (código de procedemento TR320B).

Beneficiarias

a) Poderán ser beneficiarias do programa Responsabilízate as pequenas e medianas empresas (pemes), así como as persoas traballadoras autónomas, que teñan radicado o seu domicilio social ou que conten con algún centro de traballo en Galicia.

b) Ademais do especificado no punto anterior, deberán cumprir os seguintes requisitos:

1. Ter, cando menos, unha persoa traballadora por conta allea.

2. Non superar os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou ter un balance anual inferior a 43 millóns de euros.

3. Non ser entidades sen ánimo de lucro.

Servizos a que optarán as empresas beneficiarias do Programa:

1º. Análise do estado, potencial competitivo e situación da responsabilidade social empresarial (RSE).

Trátase de avaliar o estado inicial da empresa exercendo un estudo completo nos diferentes ámbitos da empresa.

2º. Asesoramento e formación. As pemes participantes recibirán un módulo formativo para afondar no coñecemento e nas ferramentas da RSE. Asemade, as empresas recibirán un asesoramento individualizado para a construción dun plan de acción RSE.

3º. Plan de acción, implantación e seguimento das accións de RSE: a partir do informe de resultados da diagnose e da formación impartida, definirase a metodoloxía para a elaboración dun plan de acción individualizado para a implantación dun mínimo do 20 % das accións previstas no Plan de acción en RSE.

O prazo estará aberto desde o día seguinte ao da publicación destas bases no Diario Oficial de Galicia e ata que se acade o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria, que virá determinada pola contía de adxudicación do contrato de servizos do programa Responsabilizate.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210906/AnuncioG0599-300821-0001_gl.pdf