MINISTERIO DE XUSTIZA CONVOCA A PROBA DE AVALIACIÓN DA APTITUDE PROFESIONAL PARA O EXERCICIO DA DA PROFESIÓN DA AVOGACIA

24. 03. 26

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, XUSTIZA E RELACIÓNS COAS CORTES

Orde PJC/274/2024, do 23 de marzo, pola que se convoca a proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión da avogacía para o ano 2024.

Convócase a proba de avaliación para a acreditación da capacitación profesional para o acceso á profesión da Avogacía, dirixida a comprobar a formación suficiente para o exercicio da profesión, o coñecemento das respectivas normas deontolóxicas e profesionais, así como, en particular, a adquisición das competencias previstas nos cursos de formación impartidos por universidades ou escolas de práctica xurídica debidamente acreditadas.

Poderán concorrer á proba de avaliación quen reúna os seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de Licenciado/a en Dereito, Grao en Dereito ou doutro título universitario de grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3 do Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, aprobado polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, ou, no seu caso, das certificacións sustitutorias. As persoas aspirantes con titulacións de orixe obtidas no estranxeiro necesitarán contar con algún dos títulos universitarios de grao mencionados anteriormente debidamente validados, ao amparo do Real Decreto 889/2022, do 18 de outubro, polo que se establecen as condicións e os procedementos de homologación, de declaración de equivalencia e de validación de ensinos universitarios de sistemas educativos estranxeiros e polo que se regula o procedemento para establecer a correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior dos títulos universitarios oficiais pertencentes a ordenacións académicas anteriores, ou ben coa homologación do título correspondente en España ao de Licenciado/a en Dereito. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito con anterioridade á admisión ao curso de formación especializada para o acceso á profesión da Avogacía, de conformidade co Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, aprobado polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, sen prexuízo da posibilidade prevista no artigo 18.4 do Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a organización dos ensinos universitarios e do procedemento de aseguramento da súa calidade.
 
b) Superar os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión da Avogacía, e o período de prácticas externas tuteladas, acreditados conxuntamente polo Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes e polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, e rexistrados no Rexistro no Rexistro Administrativo do Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes establecido para o efecto, #de acordo con o disposto no artigo 8 do Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data en que se realice a proba.
 
c) Ser maior de idade e non estar inhabilitado para o exercicio da profesión da Avogacía. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data na que se realice a proba.
 
O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na avaliación será de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado»