DEDUCCIÓN POR MATERNIDADE NO IRPF. A COÑECIDA COMO AXUDA DE NAI TRABALLADORA

24. 04. 08

En que consiste este beneficio

É unha dedución da cota diferencial que podes aplicar a partir da declaración de 2015 e o importe incrementado, por gastos de gardería ou en centros de educación infantil, a partir da declaración de 2018.

Aplícase tanto se a cota diferencial é positiva (a túa renda é a pagar) coma se é negativa (a túa renda é a devolver) coma se é cero.

Podes facela efectiva:

A) Presentando a declaración de IRPF. Se a túa cota é positiva resta desta o importe da dedución e ingresa ou solicita a devolución da diferenza. Se a túa cota diferencial é cero ou negativa solicita a devolución que resulta da túa declaración.

B) Solicitando, cando cumpras os requisitos, o abono anticipado. Neste caso, non poderás minorar o importe da dedución da cota diferencial que resulte da túa declaración de IRPF, pero non te esquezas de declaralo.

 

A quen corresponde esta dedución

Ás mulleres con fillos menores de tres anos polos que teñan dereito ao mínimo por descendentes que:

- NOVIDADE: no momento do nacemento perciban algunha prestación contributiva ou asistencial do sistema de protección de desemprego.

- No momento do nacemento estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.

- En calquera momento posterior ao nacemento estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade cun período mínimo de 30 días cotizados. Agás que, durante os devanditos meses, algún dos proxenitores perciba, en relación a este menor, o complemento de axuda para a infancia previsto na Lei que establece o ingreso mínimo vital salvo que, tívose dereito ao mesmo antes do 1 de xaneiro de 2023.

- Tamén poderán aplicar esta dedución cando cumpran os requisitos anteriores: Ambos os proxenitores se son do mesmo sexo (dous homes adoptantes, dúas mulleres, unha nai biolóxica e outra adoptante ou dúas nais adoptantes).

- O pai ou titor en caso de falecemento da nai.

- O pai ou titor cando a garda e custodia atribúaselle de forma exclusiva.

 

Os/as fillos/as que dan dereito á aplicación da dedución son:

- Os/as fillos/as por natureza, desde o mes do nacemento ata o mes anterior a aquel en que cumpran os tres anos de idade, ambos inclusive.

- Os/as fillos/as adoptados e os menores en acollemento, permanente ou preadoptivo, ou de delegación de garda para a convivencia pre adoptiva.

- A dedución practicarase, con independencia da idade do menor, durante os tres anos seguintes á data da inscrición no Rexistro Civil. Cando a inscrición non sexa necesaria, a dedución practicarase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare. Os menores en réxime de tutela. O titor terá dereito ao importe da dedución que corresponda á vez que reste ata que o tutelado alcance os tres anos de idade.

Importe da dedución

O importe máximo é de 1.200 € anuais por cada fillo/a.

A dedución calcularase de forma proporcional ao número de meses do período impositivo posteriores ao momento no que cumpras os requisitos, sempre que, durante os devanditos meses, ningún dos proxenitores perciba, en relación a este menor, o complemento de axuda para a infancia previsto na Lei que establece o ingreso mínimo vital salvo que, tívose dereito ao mesmo antes do 1 de xaneiro de 2023.

Con todo, cando teñas dereito á dedución por darte de alta na Seguridade Social ou mutualidade con posterioridade ao nacemento, no mes en que alcances o período mínimo cotizado de 30 días a contía da dedución correspondente a ese mes incrementarase en 150 €.

Abono anticipado da dedución
 
Podes solicitar o abono anticipado do importe que corresponda á dedución por maternidade sen incluír o incremento adicional por gastos de custodia en garderías ou centros de educación infantil autorizados.
Lembra que se xa cobrabas o abono anticipado non tes que presentar unha nova solicitude polo mesmo fillo/a. Se cumpres os novos requisitos establecidos para esta dedución seguiralo cobrando.
 
Seguirás percibindo o abono anticipado ata que o menor cumpra os tres anos, aínda que deixes de estar dada de alta na Seguridade Social ou mutualidade ou de percibir a prestación contributiva ou asistencial de desemprego.
 
Presenta o modelo 140 para: Solicitar o abono anticipado (deberás indicar o teu NIF e, se o tivesen, o dos fillos que inclúas na solicitude).
Comunicar variacións que afectan a cobranza anticipado ou ao incumprimento dalgún requisito necesario para a percepción.
O prazo de presentación, nestes casos, é de 15 días naturais desde que se producen esas situacións.
 
Cando o abono anticipado que recibiches é maior que o importe da dedución á que tes dereito terás que regularizar esta situación: Se estás obrigado a declarar, na declaración do IRPF do exercicio no que percibiches o abono indebido.
Se non estás obrigado a declarar, será a Axencia Tributaria a que procederá a efectuar a regularización que corresponda xa que dispón dos datos necesarios.
 
Incremento da dedución por maternidade por gastos de gardería ou centros de educación infantil
 
Se tes dereito á dedución por maternidade e pagaches gastos de custodia en garderías ou centro de educación infantil a dedución incrementarase nun importe máximo de 1.000 €.
 
Son gastos de custodia as cantidades pagas pola preinscrición, a matrícula, a asistencia, en horario xeral e ampliado, e a alimentación sempre que: O abono corresponda a gastos que se produciron por meses completos. Non teñan para ti a consideración de rendementos do traballo en especie exentos.
 
No período impositivo no que o/a fillo/a cumpra tres anos poderás aplicar o incremento, polos gastos nos que incorreses con posterioridade ao cumprimento da devandita idade, ata o mes anterior a aquel no que poida comezar o segundo ciclo de educación infantil.
 
O incremento da dedución non poderá superar ningún destes dous límites: 1.000 € anuais. O importe anual total do gasto efectivo non subvencionado satisfeito no período (sexa ou non por meses completos) á gardería ou centro educativo.
 
Para determinar este importe considerarase tanto o pago pola nai como o satisfeito polo outro proxenitor, adoptante, titor ou acolledor. Non poderás solicitar o abono anticipado deste incremento da dedución por maternidade; este farase efectivo presentando a declaración de IRPF.
 
Para acceder precisas: cl@ve; DNI-E; CERTIFICADO DIXITAL