PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS: REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS E TRAMITACIÓN

24. 03. 08

A pensión non contributiva é unha prestación económica que perciben en España aquelas persoas xubiladas ou en situación de invalidez que non cotizaron nunca á Seguridade Social ou non alcanzaron o mínimo de anos requiridos para percibir unha pensión contributiva.

Son prestacións económicas que se recoñecen a aqueles cidadáns que:
 • Se atopen nunha situación de necesidade.
 • Carezan de recursos suficientes para a súa subsistencia nos termos legalmente establecidos.
 • Non cotizaran nunca ou non o fixeran durante o tempo suficiente para alcanzar as pensións contributivas.

Dentro desta modalidade, atópanse as seguintes pensións:

Pensións non contributivas de invalidez

A pensión por invalidez non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 18 anos e menores de 65 que teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e non teñen recursos económicos suficientes.

Pensións non contributivas de xubilación

A pensión por xubilación non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 65 anos que non poidan acollerse ao sistema contributivo de pensións e que non teñen recursos económicos suficientes.

Pensións non contributivas de invalidez

Poderán ser beneficiarios/as da pensión non contributiva de invalidez as persoas de nacionalidade española e estranxeiros con residencia legal en España que cumpran os seguintes requisitos:

 • Idade: ser maior de dezaoito anos e menor de sesenta e cinco.
 • Residencia: residir en territorio español e facelo durante un período de cinco anos, dos cales dous serán consecutivos e inmediatamente anteriores á data de solicitude.
 • Discapacidade: grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • Carecer de rendas ou ingresos suficientes: existe carencia, cando as rendas ou ingresos de que se dispoña, en cómputo anual para o 2024, sexan inferiores a 7.250,60 € anuais.
*) Só a efectos da pensión de invalidez non contributiva, presumirase que se atopa afecto dun grao de discapacidade igual ao 65% a quen teña recoñecida:
- Unha incapacidade permanente absoluta.
- Unha pensión asistencial por enfermidade con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 357/1991, do 15 de marzo.
- As persoas que, como medida de apoio á súa capacidade xurídica e mediante resolución xudicial, nomeouse un curador con facultades de representación plenas para todos os actos xurídicos.
- Igualmente presumirase que se atopa afecto dun grao de discapacidade igual ao 75% e que necesita o concurso doutra persoa para os actos esenciais da vida a quen tivese recoñecida unha incapacidade permanente en grao de gran invalidez.
 
Contías                                                                                                                                                                Anual                                                                                            Mensual
ÍNTEGRA                                                                                                                                                          7.250,60 €                                                                                         517,90 €
MÍNIMO DEL 25%                                                                                                                                            1.812,65 €                                                                                         129,48 €
COMPLEMENTO NECESIDADE OUTRA PERSOA                                                                                        3.625,30 €                                                                                         258,95 €
ÍNTEGRA INCREMENTADA CON COMPLEMENTO NECESIDADE OUTRA PERSOA                               10.875,90 €                                                                                         776,85 €

INCOMPATIBILIDADES

A pensión non contributiva de invalidez é incompatible coa PNC de xubilación, co Fondo de Asistencia Social (FAS) por vellez ou por enfermidade, co subsidio de garantía de ingresos mínimos, co subsidio de asistencia de terceira persoa da LISMI, coa condición de causante da asignación familiar por fillo a cargo con discapacidade e con calquera outra pensión de igual ou superior contía outorgada por calquera organismo público (INSS, MUFACE; ISFAS...).

En todo caso, poderase solicitar a pensión non contributiva, e o órgano xestor enviará unha notificación para que se elixa entre a pensión non contributiva e a prestación que se estea percibindo (FAS, LISMI, PF).

Así mesmo, no suposto de estar percibindo o subsidio por desemprego que non sexa a Renda Activa de Inserción, a contía do subsidio computarase como ingresos propios.

SOLICITUDE:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS650A&gateway=true&lang=gl

Documentación para a presentación

 • Solicitude segundo Anexo I.
 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
 • Copia do DNI ou NIE das persoas que integran a unidade familiar, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.
 • Certificado de residencia da persoa solicitante, no caso de denegar a consulta.
 • Certificado de residencia das persoas que integran a unidade familiar, só no caso de denegar a consulta.
 • Certificación de convivencia.
 • Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas da persoa solicitante, só no caso de denegar a consulta.
 Certificado das prestacións e importes que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas das persoas que integran a unidade familiar, só no caso de denegar a consulta.
 • Copia da sentenza xudicial que declare a incapacidade legal e/ou copia do documento que acredite a representación legal cando a solicitude se suscriba por persoa distinta á posible persoa beneficiaria.
 • Copia do título de discapacidade ou solicitude de revisión do grao da persoa solicitante, cando proceda e só no caso de non autorizar a súa consulta ou cando este fora emitido por outra comunidade autónoma.
 • Copia do título de discapacidade ou solicitude de revisión do grao das persoas que integran a unidade familiar , cando proceda e só no caso de non autorizar a súa consulta no Anexo II ou cando este fora emitido por outra comunidade autónoma.
 • Copia da declaración da renda ou datos fiscais relativos ao último exercicio da persoa solicitante, só no caso de denegar a consulta.
 • Copia da declaración da renda ou datos fiscais relativos ao último exercicio das persoas que integran a unidade familiar, só no caso de denegar a consulta.
Os importes do límite de acumulación de recursos aplicable en función do número de persoas que integran a unidade económica que resultan da regra de cálculo establecida son os seguintes:
 
Nº Conviventes da UE.C                                                                                                           L = C+ [0,7 C(m-1)]                                                                   Límites de acumulación de recursos da Ou.E.C
 
        2                                                                                                                                   7.250,60 + 5.075,42                                                                                            12.326,02
        3                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 2)]                                                                                    17.401,44
        4                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 3)]                                                                                    22.476,86
        5                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 4)]                                                                                    27.552,28
        6                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 5)]                                                                                    32.627,70
        7                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 6)]                                                                                    37.703,12
        8                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 7)]                                                                                    42.778,54
        9                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 8)]                                                                                    47.853,96
       10                                                                                                                                 [7.250,60 + (5.075,42x 9)]                                                                                    52.929,38
Se a convivencia se produce entre a persoa solicitante e os seus descendentes ou ascendentes en primeiro grao (pai, nai, fillo e filla), ou sexan por consanguinidade ou por adopción, o límite de acumulación de recursos aplicable en función do número de persoas que integran a unidade económica increméntase en dúas veces e media e os importes son os seguintes: 
 
Nº Convivintes da U.E.C                                                                                                            L = C+[ 0,7 C(m-1)] x 2,5                                                             Límites de acumulación de recursos da U.E.C
 
       2                                                                                                                                  7.250,60 + 5.075,42x 2,5                                                                                   30.815,05
       3                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 2)] x 2,5                                                                         43.503,60
       4                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 3)] x 2,5                                                                         56.192,15
       5                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 4)] x 2,5                                                                         68.880,70
       6                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 5)] x 2,5                                                                         81.569,25
       7                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 6)] x 2,5                                                                         94.257,80
       8                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 7)] x 2,5                                                                        106.946,35
       9                                                                                                                                  [7.250,60 + (5.075,42x 8)] x 2,5                                                                        119.634,90
      10                                                                                                                                 [7.250,60 + (5.075,42x 9)] x 2,5                                                                        132.323,45

Pensións non contributivas de xubilación

Poderán ser beneficiarios da pensión non contributiva de xubilación as persoas de nacionalidade española e estranxeiros con residencia legal en España que cumpran os seguintes requisitos:

 • Idade: ter sesenta e cinco anos ou máis.
 • Residencia: residir en territorio español e facelo durante un período de dez anos no período que media entre a data do cumprimento dos dezaseis anos e a do devengo da pensión, dos cales dous serán consecutivos e inmediatamente anteriores á data de solicitude. 
 • Carecer de rendas ou ingresos suficientes: existe carencia, cando as rendas ou ingresos de que se dispoña, en cómputo anual para o 2024, sexan inferiores a   7.250,60 euros anuais. Con todo, se son inferiores a 7.250,60 euros anuais e se convive con familiares, unicamente se cumpre o requisito cando a suma das rendas ou ingresos anuais de todos os membros da súa Unidade Económica de Convivencia, sexan inferiores ás contías que se recollen a continuación.
 • Existe Unidade Económica de Convivencia en todos os casos de convivencia da persoa solicitante con outras persoas unidas con aquel por matrimonio ou por lazos de parentesco de consanguinidade ou adopción ata o segundo grao. O parentesco por consanguinidade ata o 2º grado alcanza a: pai/nai, avós/as, fillos/as, netos/as e irmáns/irmás da persoa solicitante.

 

INCOMPATIBILIDADES:

A pensión non contributiva de invalidez é incompatible coa PNC de xubilación, co Fondo de Asistencia Social (FAS) por vellez ou por enfermidade, co subsidio de garantía de ingresos mínimos, co subsidio de asistencia de terceira persoa da LISMI, coa condición de causante da asignación familiar por fillo a cargo con discapacidade e con calquera outra pensión de igual ou superior contía outorgada por calquera organismo público (INSS, MUFACE; ISFAS...).

En todo caso, poderase solicitar a pensión non contributiva, e o órgano xestor enviará unha notificación para que se elixa entre a pensión non contributiva e a prestación que se estea percibindo (FAS, LISMI, PF).

Así mesmo, no suposto de estar percibindo o subsidio por desemprego que non sexa a Renda Activa de Inserción, a contía do subsidio computarase como ingresos propios.

SOLICITUDE:

Pensión non contributiva de xubilación – BS650G

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS650G&gateway=true&lang=gl

 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE AS PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS: https://imserso.es/documents/20123/1595507/pncresumen2024.pdf/62e24a0f-cede-5580-326e-2baebbf2ad3c