NOVO DEREITO RELATIVO Á SAUDE MENSTRUAL PARA AS MULLERES EN ESPAÑA: BAIXA POR MENSTRUACIÓNS DOLOROSAS

23. 03. 02

Coa entrada en vigor da Lei Orgánica 1/2023, do 28 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, publica onte no BOE, as MULLERES TEMOS UN NOVO DEREITO LABORAL: A BAIXA POR MENSTRUACIÓNS DOLOROSAS.

A lei entrara en vigor a partires do 1 DE XUÑO DE 2023.

Como funcionará a baixa por regras dolorosas:

Será o/a médico de cabeceira quen diagnostique a incapacidade por regras dolorosas e decida a duración da baixa –sen límite de días–, que estará custeada integramente polo Estado.

A regra dolorosa consiste na aparición dunha dor intensa “na parte baixa do abdome ou a nivel pélvico”, antes da menstruación ou durante esta.

A reforma da lei do aborto recolle a posibilidade de que as mulleres que sufran regras dolorosas poidan solicitar unha incapacidade temporal.

Esta medida entrará en vigor o 1 de xuño e permitirá que as mulleres que sufran este problema poidan acollerse a unha baixa laboral, financiada integramente polo Estado, durante o tempo necesario. Trátase da primeira vez que unha lei española dedica un dos seus capítulos, de forma íntegra, aos dereitos relativos á saúde menstrual.

Que se considera a regra dolorosa segundo a lei?

A lei afirma que "terá a consideración de situación especial de incapacidade temporal por continxencias comúns aquela baixa laboral en que poida atoparse a muller en caso de menstruación incapacitante secundaria ou dismenorrea secundaria asociada a patoloxías tales como endometriosis" (p.4).

A regra dolorosa, tamén coñecida como dismenorrea, consiste na aparición dunha dor intensa “na parte baixa do abdome ou a nivel pélvico”, antes da menstruación ou coincidindo con esta, que pode desaparecer ao longo do primeiro día de menstruación ou persistir durante ela, explica a Asociación Española de Xinecoloxía e Obstetricia. Esta afección inclúe síntomas como “dor abdominal, lumbalxia, náuseas, vómitos, cefalea e mesmo diarrea” e afecta, aproximadamente, a un terzo da poboación feminina, especialmente adolescentes e adultas novas.

Como funcionarán estas baixas temporais?

En primeiro lugar, as mulleres deberán acudir a un médico de cabeceira para que este analice o grao de incapacidade que lle producen as regras dolorosas e reflíctao no seu historial médico.

En función da paciente e do grao de dor que padeza, o doutor determinará a duración da baixa. Estas baixas, que recoñecen o dereito das mulleres con menstruaciones incapacitantes secundarias a unha situación especial de incapacidade temporal, regúlanse nos termos establecidos polo texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro. A nova lei do aborto modifica o texto da lei de Seguridade Social, como indica na disposición final terceira.

A disposición adicional terceira da norma sinala que a obrigación de cotizar “continuará na situación de incapacidade temporal, calquera que sexa a súa causa, incluídas as situacións especiais de incapacidade temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción do embarazo, sexa voluntaria ou non, e xestación desde o día primeiro da semana trixésima novena; na de nacemento e coidado de menor; na de risco durante o embarazo e na de risco durante a lactación natural; así como nas demais situacións previstas no artigo 166 en que así se estableza regulamentariamente”.

Que duración pode ter a baixa por menstruación incapacitante?

Se a afectada conta cun historial de dores menstruales recorrentes, o médico de cabeceira pode conceder un permiso de ata un ano de validez. Segundo a norma, a diferenza doutras incapacidades temporais, os procesos por baixas médicas por menstruación incapacitante secundaria considerarán cada proceso como un novo, é dicir, sen ter en conta o que durou o proceso anterior ou a súa prórroga.

Quen custeará a baixa menstrual?
O Estado financiaraa integramente desde o primeiro día. Non se lles esixirá un mínimo cotizado para solicitar a baixa e durará o tempo que necesite a muller, en cuxo historial clínico aparecerá que padece este problema.
 
Cando entrará en vigor a baixa por regra dolorosa?
A incapacidade por regra dolorosa entrará en vigor a partir do 1 de xuño de 2023, tal e como aparece na disposición final décimo séptima da norma (p.42) publicada no BOE este 1 de marzo: “Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», salvo as disposicións finais terceira, cuarta, quinta, sexta, sétima, oitava, novena, décima, undécima, décimo terceira e décimo cuarta desta lei orgánica, que entrarán en vigor aos tres meses da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado»”.
 
De que maneira exponse na lei evitar os "rumbos negativos no ámbito laboral” das baixas menstruales?
O Estado financiará estas baixas por regras dolorosas e será así, segundo se recolle no texto, para evitar a “discriminación” laboral que poida supoñer para as mulleres que sufran de regras dolorosas. No preámbulo da nova lei do aborto dise que o propósito de recoñecer estas baixas por regras dolorosas é “dar unha regulación adecuada a esta situación patolóxica co fin de eliminar calquera tipo de rumbo negativo no ámbito laboral”.
 
O artigo 5 bis da norma (p.14) recoñece a saúde menstrual como estándar de saúde: “Os poderes públicos recoñecerán a saúde durante a menstruación como parte inherente do dereito á saúde sexual e reprodutiva. Da mesma forma, combaterán os estereotipos sobre a menstruación que impactan negativamente no acceso ou o exercicio dos dereitos humanos das mulleres, as adolescentes e as nenas”.