IGAPE CONVOCA AXUDAS AO PROGRAMA RE-ACCIONA

20. 06. 02

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
RESOLUCIÓN conxunta do 18 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)  que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG401A).

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven
a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014), polo que
se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías)

Prazo de presentación de solicitudes
Convocatoria 2020.1: comeza o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e remata o 2.7.2020.
Convocatoria 2020.2: comeza o 6.7.2020 e remata o 17.9.2020.
Convocatoria 2020.3: comeza o 21.9.2020 e remata o 5.11.2020.
Convocatoria 2020.4: comeza o 9.11.2020 e remata o 28.12.2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200602/AnuncioO92-220520-0003_gl.pdf