INGRESO MÍNIMO VITAL 2023

23. 01. 23

O Ingreso Mínimo Vital debe considerarse un novo dereito cidadán que asegura unha rede última de seguridade para todos e todas. Esta medida garantirá que todos e todas as cidadás do noso país conten cun mínimo de ingresos que lles permita vivir dignamente. Por iso non é unha prestación con duración excepcional, senón, todo o contrario, terá un carácter indefinido

O IMV é unha AXUDA de carácter permanente e estructural, é dicir, podes solicitala en calquera momento, se a situación económica da túa unidade familiar cho permite. 

Non se pode entender como unha prestación, xa que a súa percepción non é un dereito xerado polos teus rendementos do traballo, se non que o dereito ao seu cobro debén das túas circunstancias económicas, é unha PRESTACIÓN NON CONTRIBUTIVA DA SEGURIDADE SOCIAL.

O IMV é COMPATIBLE con ESTAR TRABALLANDO ou co COBRO DOUTRAS PRESTACIÓNS, sempre e cando non chegues á RENDA MÍNIMA GARANTIZADA que o goberno estableceu en función do número de persoas que compoñen a túa unidade familiar. 

Cales son os requisitos para solicitar o Ingreso Mínimo Vital? 

1) Ter polo menos 23 anos, ou 18 anos se hai menores a cargo e non ser beneficiario/a de pensión contributiva por xubilación ou incapacidade permanente, nin de pensión non contributiva por invalidez ou xubilación.

2) Cumprir un ano de residencia legal en España.

3) Vivir independentemente polo menos 1 ano no caso de familias e 3 anos no caso de persoas soas.

4) No caso de unidades de convivencia, formarse polo menos 1 ano antes da solicitude.

5) Solicitar previamente as prestacións ás que se puidese ter dereito. Poderán ser beneficiarias as persoas que temporalmente sexan usuarias dunha prestación de servizo residencial, de carácter social, sanitario ou socio-sanitario. Máis aló destes requisitos básicos, o acceso ao Ingreso Mínimo Vital dependerá exclusivamente do nivel de ingresos e do patrimonio da persoa que o solicite.

Calquera persoa cuns ingresos inferiores á renda garantida polo Ingreso Mínimo Vital e un patrimonio menor ao máximo establecido, poderá ser beneficiaria do IMV.

Existen excepcións á obrigación de cumprimento dos requisitos? Si, contemplaranse ademais algunhas circunstancias especiais para colectivos como as persoas vítimas de trata, explotación sexual ou violencia de xénero, que acreditarán esta condición a través dun informe emitido polos servizos que as atenden ou polos servizos sociais públicos. Neste suposto a prestación de servizo residencial poderá ser permanente.

Que documentación será necesario presentar para solicitalo? Será necesario presentar os seguintes documentos:

- Para acreditar a identidade: DNI, libro de familia, ou certificado de nacemento.

- Para acreditar a residencia legal en España: inscrición no rexistro central de estranxeiros, tarxeta de familiar de cidadán da Unión Europea ou autorización de residencia.

- Para acreditar o domicilio en España: certificado de empadroamento HISTÓRICO COLECTIVO.

- Para acreditar a existencia da unidade de convivencia: certificado de empadroamento líbro de familia, certificado do rexistro civil, ou inscrición no rexistro de parellas de feito.

QUÉ SE TEN EN CONTA PARA CALCULAR O IMPORTE A PERCIBIR? O NÚMERO DE PERSOAS QUE COMPOÑEN A UNIDADE DE CONVIVENCIA

Con carácter xeral, unha unidade de convivencia está formada polas persoas que viven xuntas, unidas por vínculo familiar ou como parella de feito, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, ou adopción, garda con fins de adopción ou acollemento familiar permanente.
 
O feito de vivir xuntas implica que algúns gastos compártense e por iso adáptase a cantidade para cobrar.
 
Considerarase parella de feito a constituída con análoga relación de afectividade á conxugal con polo menos dous anos de antelación, por quen, non achándose impedidos para contraer matrimonio, non teñan vínculo matrimonial con outra persoa e convivisen de forma estable e notoria con carácter inmediato á solicitude da prestación e cunha duración ininterrompida non inferior a cinco anos.
 
O falecemento dalgunha das persoas que constitúen a unidade de convivencia non alterará a consideración de tal, aínda que devandito falecemento supoña a perda, entre os supérstites, dos vínculos previstos no parágrafo anterior. Considerarase que non rompe a convivencia a separación transitoria por razón de estudos, traballo, tratamento médico, rehabilitación ou outras causas similares. Para ese efecto, é requisito para a consideración de integrante da unidade de convivencia a residencia efectiva, legal e continuada en España.
 
Doutra banda, cando convivan no mesmo domicilio persoas sen vínculo de parentesco poderán ser titulares do ingreso mínimo vital aquela ou aquelas que se atopen en risco de exclusión. En todos estes supostos, requirirase un certificado expedido polos servizos sociais competentes, ou, no seu caso, as Entidades do Terceiro Sector de Acción Social rexistradas no Rexistro de Mediadores Sociais do Ingreso Mínimo Vital. En ningún caso una mesma persoa poderá formar parte de dúas ou máis unidades de convivencia.
 
Todo o mundo recibirá a mesma cantidade? Non, depende dos seus ingresos previos. A prestación que finalmente se vai a recibir vaise calcular como a diferenza entre os ingresos mensuais que teña a persoa ou a unidade de convivencia e a renda garantida polo IMV para cada caso.
 
As familias monomarentales teñen algunha protección adicional? Si, haberá un complemento de 108,16 euros mensuais por cada menor para os fogares monoparentais ou monomarentales.
 
Cada canto se cobrará? O IMV vai cobrar mensualmente en 12 pagas.
 
É compatible con outros ingresos? Si. Mentres non se supere o limiar establecido, a prestación é compatible con outros ingresos, incluídos os laborais e os obtidos polos traballadores autónomos/as. Isto permite ampliar a cobertura da prestación.
Non se dirixe só a persoas sen ningún ingreso ou a persoas desempregadas, senón tamén a persoas e fogares con baixos ingresos e empregos precarios. Ademais, o IMV tamén será compatible con outras axudas sociais de carácter finalista, tales como bolsas ou axudas para o estudo, axudas por vivenda, axudas de emerxencia, e outras similares.
 
Para que período de tempo se calculan os ingresos máximos? Existen dous posibles casos:
1) O IMV pódese solicitar se os ingresos totais do ano anterior son inferiores á renda garantida anual segundo o número de persoas que forman parte da unidade de convivencia.
 
2) Tamén se pode solicitar se durante o tempo transcorrido do ano actual obtivéronse ingresos que, en termos anuais, estarían por baixo desta cifra.  Nestes casos, cando se teñan os datos de todo o ano levará a cabo un axuste da prestación en función dos ingresos reais.
 
Que pasa se mentres percibo o Ingreso Mínimo Vital encontro un emprego ou empezo a traballar por conta propia? Poderás seguir gozando da prestación, que unicamente se reducirá ao ter en conta os teus maiores ingresos. Con todo, existirá un complemento ou “estímulo ao emprego”: unha parte deses novos ingresos que obteñas non computarán para o cálculo da prestación. Deste xeito, garantirase que os teus ingresos totais finais (salario ou ingresos como autónomo/a + IMV) sexan maiores. Nese caso, a única obrigación que tes é a de informar á Seguridade Social do cambio na túa situación.
 
CONTÍAS INGRESO MÍNIMO VITAL 2023:
 
O IMV ao igual que a pensións e outras prestación sufriu un INCREMENTO nas súas contías para este ano 2023, neste caso do 15%, con respecto ao 2022.
 
Tabla de cuantias de 2023 del IMV
 
Como podo solicitar o Ingreso Mínimo Vital? O acceso á prestación poderase facer mediante unha solicitude da persoa interesada polas canles telemáticas (a sede electrónica da Seguridade Social, na que ademais haberá un asistente virtual e un simulador, así como un número 900) que a Seguridade Social vai poñer ao dispor de todos os cidadáns/as.
 
Ademais, tamén se poderá enviar a documentación por correo ordinario.
 
 
No caso do CONCELLO DA ESTRADA, tramitámoscho desde o departamento de Emprego. Podes pasarte directamente polas nosas oficinas ou chamarnos ao teléfono  986 677 740 en horario de 9.00 a 14.00 horas.