COÑECES O ALCANCE DAS MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO APROBADAS POLO GOBERNO?

22. 08. 29

A quen afecta?

Aos edificios que teñan usos administrativos (Administración pública, oficinas, zonas de uso público…),

Comerciais (tendas, grandes almacéns, supermercados, centros comerciais),

Hostalería

Espazos culturais (cinemas, auditorios, centros de congresos)

Edificios relacionados co transporte de persoas, como estacións e aeroportos.

 

Non afecta os fogares.

Medidas

LIMITACIÓN DE TEMPERATURA

Modifícase a limitación de temperaturas de calefacción e refrixeración a 19 e 27ºC, respectivamente. a humidade relativa debe manterse entre o 30% e o 70%.

APAGADO DE LUCES DE ESCAPARATES E ILUMINACIÓN

A partir das 22.00, deberanse apagar os escaparates e a iluminación dos edificios públicos que a esa hora estean desocupados.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PECHE DE PORTAS

Os edificios e locais con acceso desde a rúa dispoñerán dun sistema de peche de portas adecuado, o cal poderá consistir nun sinxelo brazo de peche automático das portas, co fin de impedir que estas permanezan abertas permanentemente.

Esta obrigación deberá cumprirse antes do 30 de setembro de 2022.

INSTALACIÓN DE CARTEIS INFORMATIVOS

Os recintos habitables acondicionados deberán informar, mediante carteis informativos ou o uso de pantallas, as medidas de aplicación que contribúen ao aforro enerxético relativas aos valores límites das temperaturas do aire, información sobre temperatura e humidade, apertura de portas… Devanditos carteis ou pantallas deberán ser claramente visibles desde a entrada ou acceso aos edificios.

ADIANTO DE INSPECCIÓNS DE INSTALACIÓNS

Todas aquelas instalacións incluídas no ámbito de aplicación que teñan obrigación de cumprir coas inspeccións de eficiencia enerxética cuxa última inspección realizouse con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, deberán adiantar de forma puntual a seguinte inspección das mesmas para cumprir coas devanditas obrigacións antes do 1 de decembro de 2022.

*Fonte: Cámara de Comercio de Segovia