CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS E PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS ÁS CALES SE PRESTARÁN SERVIZOS DO PROGRAMA RESPONSABILÍZATE (4ª EDICIÓN)

Ser máis responsables social e ambientalmente beneficia e compete a todo tipo de empresas, non só ás grandes corporacións. As compañías líderes, as que contan con mellor reputación, xa teñen integrada a RSE nas súas estratexias desde hai tempo. Neste sentido, resulta clave a formación e o compromiso dos equipos directivos, que serán os encargados de implementala de maneira eficaz en todas as áreas de xestión.

A RSE como elemento estratéxico:

Aumenta a presión regulatoria en materia de ASG en ámbitos que, ata hai pouco, eran de carácter voluntario. As empresas deben prepararse para responder a estas demandas.

Os mercados de investimento e financiamento inclínanse a favor de negocios  que integren criterios ASG (Ambientais, Sociais e de Gobernanza).

Clientes, consumidores e sociedade xeral teñen cada vez unha maior sensibilización cara á responsabilidade das empresas.

As grandes organizacións establecen requirimentos ASG nas súas cadeas de valor, o que impulsa o posicionamento en sustentabilidade do tecido empresarial.

O PROGRAMA RESPONSABILÍZATE, é un plan de asesoramento GRATUÍTO dirixido ás pequenas e medianas empresas en materia Responsabilidade Social Empresarial. Leste inclúe ademais, o acompañamento na aplicación de medidas que fomenten a igualdade de oportunidades.

Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias do programa Responsabilízate as pequenas e medianas empresas (pemes), así como as persoas traballadoras autónomas, que teñan radicado o seu domicilio social ou que conten con algún centro de traballo en Galicia e que non fosen beneficiarias nas anteriores edicións.

2. Ademais do especificado no punto anterior, deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ter, cando menos, unha persoa traballadora por conta allea.

b) Que non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou o seu balance anual sexa inferior a 43 millóns de euros.

c) Non seren entidades sen ánimo de lucro.

Prazo para presentación de solicitudes: O prazo estará aberto desde o día seguinte ao da publicación destas bases no Diario Oficial de Galicia e ata que se acade o número de prazas máximo segundo a dispoñibilidade orzamentaria, que virá determinada pola contía de adxudicación do contrato de servizos do programa Responsabilízate.

Ligazóns: https://rse.xunta.gal/index.php/es/ser-rse-es

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320B