DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONVOCA AXUDAS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2023

Poderá solicitar estas axudas calquera cooperativa agrogandeira legalmente constituída da provincia de Pontevedra.

Son actuacións susceptibles de axuda as que apoien as entidades agrogandeiras en investimentos, proxectos e actuacións destinados á recuperación e posta en valor dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro que teñan como obxecto:

a) A comercialización, a transformación e a valorización das producións

b) A formación técnica e o asesoramento para desenvolver proxectos de investigación e innovación tecnolóxica

c) O uso das novas tecnoloxías e das enerxías renovables e o aforro enerxético

d) Investimentos para mellorar os servizos que presta a cooperativa:

- Axudas para a adquisición de terreos, para maquinaria agrícola, obras, construcións, equipos, instalacións, melloras en edificios e os seus accesos, equipamentos e sistemas informáticos, mobiliario e outros investimentos que sirvan para mellorar os servizos que prestan estas entidades

As axudas para maquinaria agrícola non serán compatibles con outras para o mesmo fin.

No caso de solicitudes para adquirir licenzas de software, estas só serán subvencionables cando as entidades beneficiarias as contabilicen como investimentos.

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria e do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e na Base Nacional de Subvencións.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/02/10/2023008538