CONSELLERIA DO MEDIO RURAL CONVOCA AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS (AXUDA ESTATAL)

Consellería do Medio Rural

ORDE do 13 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR443A).

A Consellería do Medio Rural concederá estas axudas en forma directa aos agricultores e poderán ser beneficiarios delas os asegurados titulares de explotacións agrarias situadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que subscriban pólizas de seguros de liñas agrícolas do Plan 2023 e liñas gandeiras dos plans 2022 e 2023, formalizadas en 2023, incluíndo as regularizacións destas liñas de plans anteriores, sempre que cumpran o establecido no Decreto 332/1995 e nesta orde, segundo se desprende do artigo 20.1 do Real decreto 425/2016, así como do punto décimo do 44º Plan de seguros agrarios combinados aprobado polo Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2022 (BOE do 9 de decembro de 2022), e da disposición adicional primeira da orde. Tamén poderán ser beneficiarios das axudas outorgadas nesta orde os titulares de explotacións de acuicultura continental.

A subscrición do seguro realizarase exclusivamente a través das entidades aseguradoras autorizadas polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e incluídas na Agrupación Española de Entidades Aseguradoras dos Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro), ou a través dos axentes de seguros autorizados, de conformidade co previsto na Lei 87/1978, do 28 de decembro, de seguros agrarios combinados, e demais normativa de desenvolvemento.

A contratación con estas entidades poderase realizar de forma individual ou ben de forma colectiva por medio de tomadores de seguros. Non obstante, soamente aqueles tomadores que se inscriban no Rexistro de Tomadores da Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) poderán percibir as subvencións públicas adicionais que por contratación colectiva se establezan.

Porcentaxes de subvención base aplicables

1. Seguros de producións agrícolas. Establécese unha subvención do 22 % sobre a prima comercial base, incluídas bonificacións e recargas, aplicable ás pólizas das liñas de seguro de explotacións agrícolas, agás para a liña de seguro de «uva de vinificación» de viticultores con parcelas inscritas no Rexistro de Viñas correspondente de cada unha das 5 denominacións de orixe de Galicia, caso en que a subvención será do 50 %.

2. Seguros de producións gandeiras: seguros de explotación. Establécese unha subvención do 16 % sobre a prima comercial base, incluídas bonificacións e recargas

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230104/AnuncioG0426-141222-0001_gl.pdf