XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS A CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS DE NIVEL LINGÜISTICO PARA O ALUMNADO QUE REALICE OS SEUS ESTUDOS NO ANO 2022

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 7 de xullo de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022 (código de procedemento ED531D).

O obxecto desta orde é regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros privados concertados que impartan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato e/ou formación profesional para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado.

Na solicitude faranse constar os datos do alumnado que se relacionan a continuación, segundo se cumpran en cada caso, e o correspondente compromiso individual asinado polo alumnado/familias:

1. Alumnado que cursa ensinanzas plurilingües:

– 2º curso de bacharelato que curse o programa PluriBach.

– 2º curso dun ciclo PluriFP.

– 1º curso de bacharelato que curse o programa PluriBach.

– 1º curso dun ciclo PluriFP.

– 4º curso da ESO.

2. Alumnado que non cursa ensinanzas plurilingües:

– 2º curso de bacharelato.

– 2º curso dun ciclo de FP.

– 1º curso de bacharelato.

– 1º curso dun ciclo de FP.

– 4º curso da ESO.

O prazo de presentación de solicitudes será 1 mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220726/AnuncioG0655-140722-0003_gl.pdf