AXENCIA TURISMO DE GALICIA CONVOCA SUBVENCIÓNS ÁS AXENCIAS DE VIAXES (FONDOS EUROPEOS)

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 12 maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU983C).

Poderán ser beneficiarias das subvencións as axencias de viaxes, entendendo por tales as empresas turísticas descritas no artigo 83 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, tanto na súa categoría de grosistas, retallistas e grosistas-retallistas, que teñan un centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.

As entidades solicitantes deberán estar inscritas no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en adiante, REAT), con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

O importe máximo de subvención será do 100 % do gasto subvencionable cos límites que a continuación se expresan:

– Para empresas de ata 2 traballadores: 5.200,00 €.

– Para empresas de 3 a 6 traballadores: 11.200,00 €.

– Para empresas de 7 a 19 traballadores: 16.200,00 €.

– Para empresas de 20 ou máis traballadores: 21.200,00 €

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0256-130522-0004_gl.pdf