CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A TRANSFORMACIÓN DE FROTAS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS/AS E MERCADORIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIZOS DE TRANSPORTE POR ESTRADA, ASÍ COMO DE EMPRESAS QUE REALICEN TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO (FONDOS NEXTGENE

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

Beneficiarias 

De acordo co disposto no artigo 14 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro, serán destinatarias últimas das subvencións convocadas por esta orde, sempre que teñan a súa residencia fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dalgunha das seguintes autorizacións en vigor na data de solicitude das axudas:

a) Unha autorización de transporte público de mercadorías habilitante para facer transporte con vehículos ou conxuntos de vehículos de máis de 3,5 t de masa máxima, identificada coa clave MDPE.

b) Unha autorización de transporte público discrecional de viaxeiros en autobús, identificada coa clave VDE.

c) Unha autorización de transporte privado complementario de mercadorías habilitante para facer transporte con vehículos ou conxuntos de vehículos de máis de 3,5 t de masa máxima, identificada coa clave MPCE.

d) Unha autorización de transporte privado complementario de viaxeiros en autobús coa clave VPCE.

e) Unha autorización autonómica de transporte público de mercadorías con clave MDLE, sempre que teñan adscritos á devandita autorización vehículos de máis de 3,5 t de masa máxima na data de aprobación do presente real decreto.

As destinatarias últimas definidas no punto anterior poderán recibir axudas unicamente en relación coa categoría e clase de vehículos asociada á habilitación que lles outorgue a autorización de que son titulares.

Serán igualmente destinatarias últimas das subvencións convocadas mediante esta orde, sempre que teñan a súa residencia fiscal en Galicia, as persoas xurídicas privadas que na data de solicitude da axuda presten o servizo público de transporte urbano en autobús e estivesen exentas da obtención dalgunha das autorizacións incluídas no número 1 do artigo 14 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro.

No marco do plan, dentro deste investimento inclúense como actuacións subvencionables:

a) O achatarramento de vehículos.

b) A adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono.

c) O retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos.

d) A implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.

e) A adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de abril de 2024

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioG0533-280322-0004_gl.pdf