MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN CONVOCA SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS DE CRIADORES/AS PARA A CONSERVACIÓN, MELLORA E FOMENTO DAS RAZAS GANDEIRAS E SE CONVOCA A SELECCIÓN DA ENTIDADES COLABORADORAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

Real Decreto 794/2021, do 14 de setembro, polo que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás asociacións de criadores oficialmente recoñecidas polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para a conservación, mellora e fomento das razas gandeiras, e convócase a selección de entidade colaboradora para os exercicios 2022 a 2025.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf