XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS DESTINADAS AO COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO DE CENTROS PÚBLICOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

ORDE do 13 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2020/21 (código de procedemento ED601A).

As axudas económicas irán destinadas a sufragar as seguintes actuacións:

Actuación 1. Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor escolar.

Esta actuación abarca os seguintes conceptos subvencionables:

a) O custo diario do menú por comensal e polos días da súa asistencia ao comedor entendido como o servizo de comida ao mediodía, así como, se é o caso, a vixilancia e coidado do alumnado durante o uso do servizo do comedor, así como todos aqueles gastos que deriven da prestación do servizo de xantar aos usuarios/as, incluídos os gastos de mantemento, persoal e limpeza. En ningún caso se subvencionarán os almorzos ou merendas que se ofrezan nos servizos de comedor.

b) Os gastos ocasionados pola contratación por parte das asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais do alumnado de pólizas de seguros vinculadas directamente á prestación do servizo de comedor escolar.

Actuación 2. Axudas destinadas a sufragar os gastos relacionados coa COVID-19.

Esta actuación abarca os gastos dirixidos á protección das persoas usuarias do comedor escolar xestionado pola ANPA con motivo da COVID-19: máscaras, anteparos, material de desinfección, xel hidroalcólico e similares.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que se publique esta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210826/AnuncioG0598-130721-0002_gl.html