CONVOCAN AXUDAS PARA A IMPLANTACIÓN E O PULO DA ESTRATEXIA DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESÁN

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento CO300C).

Persoas e entidades beneficiarias
As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas, que en todo caso cumpran, ademais, os seguintes requisitos:
1. Comerciantes retallistas:
a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE nº 124, do 20 de maio; p. 36), empreguen menos de vinte (20) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
c) Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberán estar dados de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.
d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

2. Obradoiros artesáns:
Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, terán de prazo ata o último día do prazo de presentación de solicitudes para solicitar a inscrición no dito rexistro.

Actuacións subvencionables
1. Liña de dixitalización comercial:
Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.
1.1. Considéranse actuacións subvencionables de dixitalización comercial:
a) Pulo á transformación dixital: implantación e actualización de páxinas web con venda en liña e implantación e actualización de webs comerciais.
As páxinas web deberán ter as seguintes características técnicas:
– Ter o protocolo de transferencia de datos https.
– Estar optimizadas para SEO.
– Ter acceso á internet a través dun hosting con acceso do propietario da web ao código e claves da web.
– Estar adaptadas a todos os dispositivos móbiles.
– Dispor de fotos de calidade profesional cun peso máximo de 400K e resolución de 72 dpp.
– Dispor de páxina de política de privacidade de acordo coa lexislación vixente, ligazóns ás redes sociais da empresa.
– Ter instalada e configurada unha ferramenta de analítica para o coñecemento do tráfico da páxina web.
No caso de web con acceso tenda en liña, ademais dos previstos anteriormente para a páxina web, deberá:
– Estar sincronizada co sistema de xestión do establecemento comercial.
– Ter dispoñible para a venda en liña un mínimo do 30 % das referencias de que dispón na tenda física.
– Ter pasarela de pagamento.

A porcentaxe de subvención será o 80 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables:
a) Deseño e implantación de páxinas web e web con venda en liña:
– Para a implantación de páxinas web con venda en liña, 4.000,00 € (IVE excluído).
– Para a implantación de páxina web, 1.000,00 € (IVE excluído).
– Para a actualización de páxina web, 800,00 € (IVE excluído).
Non será compatible a solicitude de actuacións de implantación de páxinas web coas de mellora.

b) Para a implantación de ferramentas de xestión, 3.000,00 € (IVE excluído), e para as tabletas o investimento máximo subvencionable é de 300 € (IVE excluído).
c) Para as actuacións de comunicación, publicidade e marketing 4.0 en internet ou utilizando novas tecnoloxías, 16.000,00 € (IVE excluído) para o conxunto de todas as actuacións, cos seguintes límites:
– Actuacións de mellora de imaxe comercial dixital, 4.000,00 € e publicidade en medios dixitais, 2.000,00 € (IVE excluído).
– Marketing 4.0 en internet ou utilizando novas tecnoloxías, 6.000,00 €.
– Servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager), 4.000,00 € (IVE excluído).
d) Para a participación en eventos efémeros ou feiras dixitais, 1.000,00 € (IVE excluído).
e) Para a loxística e-commerce, o investimento máximo será de 1.000,00 € (IVE excluído).
f) Para a loxística e-commerce sustentable, no quilómetro cero, o investimento máximo será de 1.000,00 € (IVE excluído).
O investimento máximo subvencionable para o conxunto das actuacións de dixitalización será de 26.300,00 € (IVE excluído).

2. Adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal.
Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesanais.
1. Considéranse actuacións subvencionables a adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal, que deberán ser en todo caso de primeiro uso, en concreto:
Maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, así como outra maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, que melloren o deseño e calidade do produto final.
2. Intensidade da axuda e investimentos máximos subvencionables:
Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 10.000,00 € (IVE excluído) e a porcentaxe de subvención será o 80 %.
3. Non se consideran gastos subvencionables:
a) A adquisición de ordenadores, dispositivos móbiles, televisores, reprodutores de son e imaxe e terminais ou lectores de TPV.
b) A adquisición de maquinaria propia de procesos industriais, no caso de artesáns e a adquisición de maquinaria e instrumentos propios de servizos profesionais.
c) A adquisición de materia prima da actividade artesanal.
d) Os investimentos destinados a locais para uso da actividade artesanal. Aqueles que non estean directamente vinculados coa realización da actuación subvencionable, e/ou directamente relacionados coa cualificación dos obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

Prazo: Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioG0596-220421-0001_gl.pdf