CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO DE DIFERENTES ESPECIALIDADES PERTENCENTES AO GRUPO AP (E) DE PERSOAL OPERARIO

As presentes Bases Xerais rexen a convocatoria para a formación de diferentes Bolsas de Emprego de persoal pertencente a Agrupacións Profesionais (anterior Grupo E) e operario seguinte:

1. Peón/a Forestal

2. Operario/a Xardineiro/a

3. Operario/a Electricista

4. Operario/a Albanel/a

5. Operario/a Fontaneiro/a

6. Operario/a Carpinteiro/a

7. Operario/a Soldador/a

8. Operario/a Conductor/a- Padexeiro/a

9. Operario/a Pintor/a

10. Operario/a condutor/a de minibarredora

 

As instancias solicitando tomar parte na selección, se dirixirán a Alcaldía-Presidencia do Concello e se presentarán nó Rexistro Xeral do Concello, durante o prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte ao de publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, na sede electrónica do Concello e nun dos diarios de maior tirada de Galicia. 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/05/14/2024029971