MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 452/38157/2024, do 7 de maio, da Subsecretaría, pola que se convocan os procesos de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación, mediante as formas de ingreso directo e promoción, sen esixencia de titulación universitaria previa, para a incorporación como militar de carreira á escala de oficiais do Corpo Militar de Sanidade, especialidade fundamental Medicina.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/09/pdfs/BOE-A-2024-9354.pdf