MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 452/38152/2024, do 7 de maio, da Subsecretaría, pola que se convocan os procesos de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación, mediante as formas de ingreso directo e promoción, para a incorporación como militar de carreira ou a adscrición como militar de complemento ás escalas de oficiais e escalas técnicas dos Corpos de Enxeñeiros.

Ofertar cento vinte e dous (122) prazas (45 para as escalas de oficiais, 51 para as escalas técnicas e 26 para militar de complemento), distribuídas segundo especifícase nos correspondentes anexos.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/08/pdfs/BOE-A-2024-9188.pdf