CORTES XERAIS

Resolución do 19 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral do Senado, pola que se convoca proceso selectivo para a provisión de prazas de Técnico/a Auxiliar de Audiovisuais.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/26/pdfs/BOE-A-2024-6002.pdf