MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

Resolución do 12 de marzo de 2024, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social.

A solicitude deberá presentarse nun prazo de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado» e dirixirase á Subsecretaría do Ministerio de Traballo e Economía Social.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/21/pdfs/BOE-A-2024-5637.pdf