MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

Resolución do 7 de marzo de 2024, da Subsecretaría, pola que se convocan probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Tradutores e Intérpretes do Estado

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/16/pdfs/BOE-A-2024-5241.pdf