UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024, pola que se convocan probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a especialista de fotocomposición, grupo III, pola quenda de acceso libre.

O sistema de selección será o de concurso-oposición

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240312/AnuncioG2018-010324-0002_gl.pdf