Os/As aspirantes estarán en disposición de cumprir os seguintes requisitos antes do remate do prazo de presentación de instancias:

  • Ser cidadán comunitario.
  • Maior de 18 anos.
  • Estudos mínimos esixidos: Bacharelato, F.P.2 ou equivalente.
  • Estar en posesión do título de: CELGA 4 ou equivalente.
  • Non padecer limitación física ou psíquico que impide o desempeño das funcións do posto de traballo.

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro da Fundación (Avda Benito Vigo 94 baixo, 36680 A Estrada), ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de 10 días naturais.

http://fundacioncultural.aestrada.gal/index.php/com-jce/taboleiro

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/08/29/2023056027