Convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de arquitecto/a técnico/a (grupo: a, subgrupo: a2, escala de administración: especial, subescala: técnica) do concello de fene; mediante oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/08/24/2023_0000006855.html