CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C-1

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. O sistema de selección é de concurso-oposición.

As características e bases íntegras se atopan publicadas e a disposición dos interesados no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Portas http://portas.sedelectronica.gal e na páxina web do Concello https://www.portas.gal

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/07/31/2023050300