No «Boletín Oficial de Pontevedra» núm. 111, do 9 de xuño de 2023, publicáronse integramente as bases que han de rexer as convocatorias para prover: Catro prazas de Técnica/o Media/o de Administración xeral, pertencentes á escala de Administración xeral, subescala de xestión, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Técnica/o Media/o de Administración xeral, pertencente á escala de Administración xeral, subescala de xestión, polo sistema oposición, quenda libre.

Tres prazas de Administrativa/o, rama tributaria pertencentes á escala de Administración xeral, subescala administrativa e integradas no grupo C1, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Enxeñeira/o de camiños, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Psicóloga/o, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Diplomada/o en Enfermería, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Técnica/o Auxiliar de Proxectos, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Informático/a Programador/a, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Técnica/o Auxiliar no medio ambiente, pertencente a escálaa Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, polo sistema oposición, quenda libre.

Tres prazas de Auxiliar de Laboratorio, pertencentes a escálaa Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema oposición, quenda libre.

Dúas prazas de Oficial/a de Servizos Xerais e Subalternos, pertencentes á escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Oficial/a Condutor/a Maquinista, pertencente á escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Oficial/a Telefonista, pertencente á escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema oposición, quenda libre.

Unha praza de Auxiliar de Atención ao Público, pertencente á escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase cometidos especiais, polo sistema oposición, quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/19/pdfs/BOE-A-2023-16682.pdf