CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION DUN TITULADO EN LICENCIATURA, GRAO OU DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL DO PROGRAMA "PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL"

O Prazo para a presentación de solicitudes, será de 3 días hábiles, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO.

As bases específicas do procedemento poderán consultarse no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial do Concello e no taboleiro de anuncios da páxina WEB oficial do Concello de Forcarei, sito na sede electrónica e con dirección https://forcarei.sedelectronica.gal.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/07/17/2023048487