MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA 

Real Decreto 625/2023, do 11 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente ao exercicio 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16191.pdf