MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

Real Decreto 626/2023, do 11 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público na Policía Nacional para o ano 2023. 150 prazas na Escala Executiva e 2.458 prazas na Escala Básica.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16190.pdf