MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

Real Decreto 627/2023, do 11 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2023

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16189.pdf