MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución do 6 de xuño de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se convoca o proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Administradores Civís do Estado.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-A-2023-13610.pdf