Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Deputación provincial da Coruña, referente á convocatoria para prover varias prazas.
No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 14, do 22 de xaneiro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Sete prazas de axudante de Arquivo e Biblioteca, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Media, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1885.pdf