MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
Resolución do 28 de xaneiro de 2021, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo Nacional Veterinario.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1878.pdf