CORTES XERAIS
Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Presidencia do Congreso dos Deputados, pola que se convoca a provisión de prazas de Analista na Dirección de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1874.pdf