VALEDOR DO POBO CONVOCA DÚAS BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA

23. 01. 18

Valedor do Pobo

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2023 pola que se convocan dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade física, orgánica ou sensorial para a formación práctica neste organismo.

A persoa beneficiaria da bolsa disporá:

a) Dunha asignación de 12.000 € (doce mil euros) brutos anuais, que se percibirán despois de rematado cada mes do prazo da súa duración, a razón de 1.000 € (mil euros) mensuais, suxeitos á retención que legalmente proceda.

b) De protección social mediante a alta no réxime xeral da Seguridade Social, segundo a normativa vixente e dentro dos requisitos e condicións propios deste tipo de bolsas.

c) Dun seguro que inclúa como garantías o falecemento e a invalidez permanente por accidente, que cubra o período de duración da bolsa, cun importe máximo de 300 €.

As bolsas terán a duración dun ano, desenvolveranse de forma simultánea e non poderán ser prorrogadas.

O prazo de presentación será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230118/AnuncioG2022-020123-0001_gl.pdf