XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS DESTINADAS AO ALUMNADO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS POR CAUSAS SOBREVIDADAS E IMPREVISTAS OCORRIDAS AO LONGO DO CURSO 2023

23. 03. 09

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 21 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2022/23, teña dificultades económicas para continuar estudos (código de procedemento ED433A).

Poderá solicitar estas axudas o alumnado universitario que cumpra os seguintes requisitos:

1. Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio; enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).

2. Que a situación sobrevida e imprevista aconteza durante o actual curso académico 2022/23. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2022 e o 30 de xuño de 2023.

3. Estar matriculado, no curso académico 2022/23, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao cal lle quede un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.

4. Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023 multiplicada por 1,80.

5. Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230109/AnuncioG0655-221122-0003_gl.pdf