CONGRESO DOS DEPUTADOS CONVOCA BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA DE LICENCIADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS CON COÑECEMENTOS ESPECIALIZADOS NA UE E O SISTEMA CONSTITUCIONAL E PARLAMENTARIO ESPAÑOL

22. 09. 09

Cada unha das tres bolsas terá unha duración de doce meses e a súa contía total será de doce mil novecentos euros (12.900 €) brutos por ano, que se percibirán finalizado cada mes a razón dunha contía bruta de mil setenta e cinco euros (1.075 €)

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14751.pdf