PATRIMONIO NACIONAL CONVOCA 8 BOLSAS PARA PERSOAS POSTGRADUADAS

22. 08. 26

O obxecto destas bolsas é a preparación de novos/as investigadores/as de Patrimonio Histórico-Artístico de Patrimonio Nacional, a través da concesión dun determinado número de bolsas anuais que contribúen a complementar a formación de persoas tituladas universitarias, facilitando a súa ulterior inserción no mercado laboral, á vez que se promociona o coñecemento do citado Patrimonio e coopérase na súa conservación e mellora. As especialidades das bolsas, as titulacións esixidas e as unidades ás que estarán adscritas, sen prexuízo de que parte do seu labor poida desenvolverse nalgunha das Delegacións do Consello de Administración de Patrimonio Nacional dentro das tarefas propias da Unidade de adscrición, son as seguintes:

1) Formación en relacións e comunicación institucional. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Xornalismo, en Comunicación audiovisual, Publicidade e Relacións Públicas ou Produción Audiovisual. Adscrición: Unidade de Apoio a Presidencia. Dirección de Comunicación.

2) Formación en redes sociais e comunicación dixital. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Xornalismo, en Comunicación audiovisual, Publicidade e Relacións Públicas ou Produción Audiovisual. Adscrición: Unidade de Apoio a Presidencia. Dirección de Comunicación.

3) Formación e investigación para actividades de investigación sobre as Coleccións Reais. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Xeografía e Historia, Historia da arte, Humanidades, Belas Artes, Restauración, Museoloxía e especialidades asimiladas. Adscrición: Dirección das Coleccións Reais. Departamento de Conservación.

4) Formación en revisión de coleccións e normalización de inventario de bens mobles histórico-artísticos. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Xeografía e Historia ou en Historia da arte. Adscrición: Dirección das Coleccións Reais. Área de Rexistro e Documentación.

5) Apoio na documentación para a revisión dos contidos do catálogo de edificios nos Reais Sitios e a súa publicación na páxina Web de Patrimonio Nacional. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Documentación ou en Historia. Adscrición: Dirección de Inmobles e Medio Natural. Departamento de Arquitectura e Xardíns.

6) Desenvolvemento documental de plans de conservación preventiva e proxectos de restauración. Titulación esixida: Arquitectura Superior, con manexo de programas informáticos AUTOCAD. Adscrición: Dirección de Inmobles e Medio Natural. Departamento de Arquitectura e Xardíns.

7) Formación en xestión de actividades musicais. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Historia ou Ciencias da Música (Musicología) e Máster relacionado con patrimonio musical, música española, xestión musical ou equivalente. Adscrición: Dirección de Actos Oficiais e Culturais.

8) Formación en xestión de actividades pedagóxicas, didácticas e educativas en Patrimonio Nacional. Titulación esixida: Licenciatura ou Grao en Historia da arte ou en Ciencias da Educación ou Pedagoxía e Máster de Formación do profesorado, ou en Marketing dixital e Social-Media, ou Curso Superior de Xestión de Redes Sociais e Community Management, ou Máster en Xestión Cultural, ou Máster en Educación en Museos e espazos culturais ou similares. Adscrición: Dirección de Actos Oficiais e Culturais.

O prazo de presentación das solicitudes finalizará aos quince días naturais contados a partir do seguinte ao día da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/23/pdfs/BOE-B-2022-25607.pdf