TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONVOCA BOLSA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACIÓN RELACIONADA COS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

22. 06. 01

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución do 20 de maio de 2022, da Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional, pola que se convoca bolsa de formación en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional.

O prazo de presentación das instancias será dun mes para partir do día seguinte á publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8984.pdf