OBSERVATORIO ESTATAL DA VIOLNECIA SOBRE A MULLER CONVOCA 6 BOLSAS DE FORMACIÓN

22. 03. 24
Beneficiarios/as
 
Persoas físicas, de nacionalidade española ou dalgún Estado membro da Unión Europea, que finalizasen os seus estudos no ano 2019 ou posterior e atópense en posesión do título de grao esixido para cada unha das bolsas ou, no seu caso, certificación supletoria do título, ademais de non atoparse incursas en ningunha das causas de inhabilitación previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, nin gozar doutras bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller e/ou no ámbito da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, e dos seus Organismos públicos adscritos.
 
As persoas beneficiarias deberán atoparse en situación de desemprego no momento da súa incorporación.
 
Obxecto Concesión de seis bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller para o período 2022-2023.
 
Prazo de presentación de solicitudes Quince días hábiles, contados a partir do primeiro día hábil seguinte ao da publicación deste extracto no BOE